Tomt: Gärdsmygvägen 2B – 4 rum – Mindre än 50 m till havet

by

Utgångspris: 8.495.000 kr

Mindre än 50 m till havet

Se slutpris

Havstomt med fullskalig byggrätt invid Erstavikens strandkant! Nu finns tillfälle att förvärva en av områdets få kvarvarande sjötomter. Här finns möjligheten att börja bygga sitt drömhus i vacker kulturhistorisk miljö med tillgång till underbar natur och vacker skärgård. Till denna fantastiska omgivning erbjuds närhet till goda kommunikationer mot city, flertalet ansedda skolor samt Strandtorget med matbutik, restauranger och café. På fastigheten finns idag två fritidshus som kan nyttjas tills det är dags att börja bygga. – Tillträde enligt önskemål. – Detaljplanen har vunnit laga kraft och information om byggrätter finns i korta ordalag nedan. För mer information om detaljplanen vänligen följ denna länk : https://www.tyreso.se/stadsutveckling/gallande-detaljplaner/444—brobanken-etapp-10.html – Avgift för gatukostnad är betald. – Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp är betald. – Fiber finns draget i gata. – Areal : 1680 kvm landarea samt 112 kvm vattenarea. Detaljplanen innebär att bostäder kan byggas som friliggande villor i högst en eller två våningar. På varje fastighet/ tomt får högst en huvudbyggnad uppföras. Komplementbyggnader får uppföras, enligt detaljplanen för denna tomtstorlek motsvararande 40 kvm byggnadsarea samt carport om 18 kvm utöver detta. Växthus om 15 kvm får uppföras utan bygglov. BYGGRÄTTER I KORTHET: Se länk till Tyresö kommun för mer information. – EN VÅNING MED INREDNINGSBAR VIND (1,5 planshus) Friliggande huvudbyggnad i en våning med inredningsbar vind får högst uppta 160 kvm byggnadsarea. Souterrängvåning får inte anordnas. Takvinkeln får vara högst 38 grader. Högsta nockhöjd får vara högst 7,5 meter. Enligt syftet med planen ska plansprängning undvikas på kuperade tomtplatser för att möjliggöra för hustypen. – EN VÅNING MED SLUTTNINGSVÅNING (två våningar) Friliggande huvudbyggnad i en våning samt en souterrängvåning får högst uppta 160 kvm byggnadsarea. Vind får inte inredas för bostadsändamål. Enligt syftet med planen bör byggnadstypen väljas på sluttningstomter för att bäst anpassa ny bebyggelse till tomtens naturliga topografi. Högsta nockhöjd får vara 7,5 meter. – TVÅ VÅNINGAR Friliggande huvudbyggnad i två våningar får högst uppta 120 kvm byggnadsarea. Vind får inte inredas för bostadsändamål. Souterrängvåning får inte anordnas utöver de två våningarna. Enligt syftet med planen ska planprängning undvikas på kuperade tomtplatser för att möjliggöra för hustypen. Högsta nockhöjd får vara 9,5 meter. Huvudbyggnad får inrymma högst två bostadslägenheter, varav en får uppta högst 1/3 av bruttoarean. Högst 1/3 av byggnadens bruttoarea får inredas till verksamheter. Avsikten är att den mindre lägenheten ska kunna användas för generationsboende eller som ett uthyrningsrum. Detaljplanen tillåter mindre verksamheter som inte är störande för omgivningen i en begränsad del av bostaden. KOMPLEMENTBYGGNADER som t ex uthus, garage regleras enligt nedan: Byggnaderna får uppföras i en våning med 4,5 meter som högsta taknockshöjd från medelmarksnivå. Takvinkeln får vara högst 27 grader. Vind får inte anordnas. Källare får anordnas på sluttningstomt. Komplementbyggnader ska vara friliggande. Den största komplementbyggnaden får vara maximalt 40 kvm byggnadsarea. På fastighet som är mindre än 3000 kvm får komplementbyggnader uppföras med en största sammanlagd byggnadsarea på 40 kvm. Utöver detta får carport på 18 kvm byggnadsarea uppföras. Ändrad lovplikt Växthus om högst 15 kvm total byggnadsarea får uppföras inom varje fastighet, på kvartersmark, utan bygglov. Detta innebär att växthuset inte inräknas i den övriga tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader. Kravet är att fasad och tak ska vara genomsiktliga och nockhöjden får vara högst 3,0 m. Byggnaden ska inte vara avsedd för boende. På fastigheten finns idag flera mindre byggnader. Som köpare är man medveten om att dessa kan komma att behöva rivas vid en nybyggnation. OMRÅDET Inre Brevik / Tyresö Strand erbjude

 

Karta för Gärdsmygvägen 2B

https://www.hemnet.se/bostad/tomt-tyreso-strand-inre-brevik-tyreso-kommun-gardsmygvagen-2b-17842638